Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học C xã Vĩnh Phú Đông

Xã Vĩnh Phú Đông
0919434739
c1thcvpd.ppl@sobaclieu.edu.vn